Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 16.3.2006 ja ylimääräisessä yleiskokouksessa 30.3.2006.

Luku 1
Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus


Yhdistyksen nimi on Tracon. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys.

...


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja, sekä järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Luku 2
Jäsenet ja maksut


Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatus- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtajat.

...

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Luku 3
Yhdistyksen kokoukset

15§
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

...

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Luku 4
Hallitus ja toimihenkilöt

21§
Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kahdesta viiteen (2-5) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

...

Perustellusta syystä yhdistyksen hallitus voi erottaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä erotetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhdistyksen hallitus ei voi erottaa tehtävästään yhdistyksen kokouksen asettamaa toimihenkilöä tai -kuntaa.

Luku 5
Hallinto ja talous

26§
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

...

29§
Yhdistyksen kirjanpitoasiakirjat on toimitettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin tilintarkastajan sitä pyytäessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Luku 6
Erityisiä määräyksiä

30§
Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää hallituksen kokous.

...